Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności
Fundacja Centrum Solidarności
Fundacja Centrum Solidarności

Fundacja Centrum Solidarności

ul. Wały Piastowskie 24,
80-855 Gdańsk, Polska

tel.: +48 58 308 42 80
fax: +48 58 308 42 34

e-mail: fcs@fcs.org.pl

Facebook

Statut Fundacji

Strona główna  > O Fundacji  > Statut Fundacji

Statut Fundacji Centrum Solidarności

§ 1

 1. Ustanawia się fundację pod nazwą „Fundacja Centrum Solidarności”.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
  o fundacjach (jedn. tekst Dz. U. 91.46.203).

§ 2

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk.

§ 3

Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna i społeczna, a w szczególności:

 1. Dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o Solidarności i jej wpływie na rozwój ruchów demokratycznych w świecie.
 2. Propagowanie dokonań środowisk opozycji antykomunistycznej oraz działań niepodległościowych w Polsce po 1945 roku.
 3. Działanie na rzecz krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych.

§ 4

Fundacja Centrum Solidarności realizuje swoje cele przez organizowanie i finansowanie swojej działalności, a nadto inicjowanie, bądź wspieranie działań w zakresie:

 1. Nauki, kultury, oświaty i wychowania skierowane na upowszechnianie wiedzy o polskiej drodze do wolności.
 2. Prowadzenia działalności wydawniczej tożsamej lub zbieżnej z celami statutowymi Fundacji, a zwłaszcza poświęconej walce Polaków z komunistycznym totalitaryzmem.
 3. Utrzymywania kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się propagowaniem walki o prawa człowieka i demokratyczny ład w krajach całego świata.

§ 5

Fundatorami – założycielami Fundacji „Centrum Solidarności” są:

 1. Lech Wałęsa
 2. Ks. Abp Tadeusz Gocłowski – Metropolita Gdański
 3. NSZZ „Solidarność”
 4. Województwo Pomorskie
 5. Gmina Miasto Gdańsk
 6. Instytut Lecha Wałęsy
 7. Region Gdańsk NSZZ „Solidarność”
 8. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej S.A.
 9. Stocznia Gdańska – Grupa Stoczni Gdynia S.A.

§ 6

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji.

§ 7

 1. Rada Fundacji składa się z osób delegowanych do jej składu przez fundatorów założycieli.
 2. Każdemu fundatorowi przysługuje prawo delegowania jednego przedstawiciela do Rady Fundacji.
 3. Fundator, który delegował członka Rady może go w każdej chwili odwołać.
 4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 fundator może przekazać innej osobie fizycznej lub prawnej za zgodą Rady Fundacji.

§ 8

 1. Rada wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 2. Na wniosek choćby jednego z członków Rada Fundacji może podjąć uchwałę, że wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nastąpi w głosowaniu tajnym.

§ 9

Do właściwości Rady Fundacji należy:

 1. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji.
 2. Wybór i odwołanie członków Zarządu Fundacji.
 3. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej Fundacji.
 4. Uchwalanie planów działalności Fundacji.
 5. Zatwierdzanie bilansów i sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
 6. Reprezentowanie Fundacji w umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu.
 7. Uchwalanie regulaminów pracy Rady i Zarządu oraz regulaminów wewnętrznych Fundacji.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie uprawnień fundatora, o których mowa w § 7 ust. 4.
 9. Członkowie zarządu mogą pozostawiać z Fundacją w stosunku pracy, ich wynagrodzenie określa Rada Fundacji. Decyzję o zatrudnieniu członka Zarządu podejmuje Rada Fundacji, jednocześnie określając wysokość jego wynagrodzenia. Do podpisania umowy upoważniony upoważniony jest przewodniczący Rady lub inny członek Rady, przez niego wskazany.

§ 10

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, lub na pisemny wniosek 1/3 członków Rady.
 3. w przypadku gdy Przewodniczący nie może wypełniać swych funkcji, posiedzenie Rady może zwołać Wiceprzewodniczący.

§ 11

 1. Uchwały Rady Fundacji poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Uchwały są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady byli zawiadomieni na siedem dni wcześniej listem poleconym o posiedzeniu, na którym uchwała zapadła.
 3. Uchwała w sprawie wyboru lub odwołania członków Zarządu oraz zmiany statutu Fundacji są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady byli pisemnie zawiadomieni o porządku obrad przewidującym głosowanie w tej sprawie, a w głosowaniu uczestniczyła co najmniej połowa członków Rady.
 4. W sprawach, o których mowa w ust. 3 uchwały zapadają większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu:
  a) w głosowaniu jawnym w sprawie zmiany statutu fundacji,
  b) w głosowaniu tajnym w sprawie powoływania lub odwoływania
  członków Zarządu.

§ 12

 1. Zarząd składa się z trzech członków w tym: prezesa i dwóch wiceprezesów wybranych przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym.
 2. Kadencja członków zarządu trwa trzy lata.
 3. Rada może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji.

§ 13

 1. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Fundacji nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.
 2. Podział obowiązków wewnątrz Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
 3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu.

§ 14

 1. Zarząd działa kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym.

§ 15

 1. Rada Fundacji może powołać Radę Programową jako organ opiniodawczy i doradczy.
 2. Skład oraz regulamin pracy Rady Programowej określa Rada Fundacji.

§ 16

Dochodami Fundacji są:

 1. darowizny, zapisy, dotacje,
 2. dochody z działalności gospodarczej,
 3. odsetki od lokaty kapitałów,
 4. dochody z mienia Fundacji.

§ 17

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  a) Wydawanie książek – 22.11.Z,
  b) Wydawanie nagrań dźwiękowych – 22.14.Z,
  c) Pozostała działalność wydawnicza – 22.15.Z,
  d) Sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych,
  w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana –
  52.48.G,
  e) Działalność związana z bazami danych – 72.40.Z,
  f) Reklama – 74.40.Z,
  g) Działalność związana z organizacja targów i wystaw – 74.84.A,
  h) Produkcja filmów i nagrań video – 92.11.Z,
  i) Rozpowszechnianie filmów i nagrań video – 92.12.Z,
  j) Projekcja filmów – 92.13.Z,
  k) Działalność galerii i salonów wystawienniczych – 92.31.E,
  l) Działalność obiektów kulturalnych – 92.32.Z,
  m) Pozostała działalność rozrywkowa gdzie indziej nie sklasyfikowana –
  92.34.Z,
 2. Dochody z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie celów i zadań Fundacji.

§ 18

 1. Fundację powołuje się na czas nieoznaczony.
 2. Likwidacja Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały Rady Fundacji lub w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Statut niniejszy został przyjęty i podpisany przez fundatorów :

 1. Lech Wałęsa
 2. Ks. Abp Tadeusz Gocłowski – Metropolita Gdański
 3. NSZZ „Solidarność”
 4. Województwo Pomorskie
 5. Gmina Miasto Gdańsk
 6. Instytut Lecha Wałęsy
 7. Region Gdańsk NSZZ „Solidarność”
 8. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej S.A.
 9. Stocznia Gdańska – Grupa Stoczni Gdynia S.A.