Akademia Letnia

Regulamin

1. ADRESACI PROJEKTU:
Projekt jest adresowany do nauczycieli przedmiotów humanistycznych uczących w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – liceach ogólnokształcących i technikach:
– historii,
– języka polskiego,
– wiedzy o społeczeństwie,
– wiedzy o kulturze,
– etyki.
2. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE:
1. Akademia Letnia ma charakter interdyscyplinarnego kursu podnoszącego kwalifikacje nauczycieli w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów humanistycznych.

2. Zajęcia są realizowane w sześciu blokach problemowych:
– Państwo totalitarne,
– Życie codzienne,
– Opór antykomunistyczny,
– Rola Kościoła,
– Emigracja,
– Kultura niezależna.

3. Integracyjnym elementem Akademii jest całodniowa wycieczka historyczna po Gdańsku, jako przykład interdyscyplinarnej metody aktywizującej.

4. Jedna edycja Akademii Letniej trwa 7 dni zgodnie z aktualnym harmonogramem.

5. Projekt realizowany jest w czasie przerwy wakacyjnej.

6. Zajęcia są prowadzone w grupach 15-25 osobowych.

7. Zajęcia prowadzą wykładowcy akademiccy i doświadczeni nauczyciele zaproszeni przez Fundację Centrum Solidarności, specjaliści z dziedzin: historia, film, literatura, sztuki wizualne, etyka.

8. Uczestnicy, którzy ukończą Akademię otrzymają potwierdzenie uczestnictwa wystawione przez Fundację Centrum Solidarności, po przysłaniu scenariusza zajęć, opartego o wiedzę zdobytą podczas projektu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest wpłacić 150 zł na konto organizatora jako opłatę wpisową oraz pokrycie kosztów dojazdu na miejsce projektu i z powrotem. Organizatorzy projektu zapewniają uczestnikom nieodpłatnie:
– realizację zajęć w blokach problemowych zgodnie z harmonogramem,
– materiały i pomoce dydaktyczne,
– wyżywienie (3 posiłki dziennie) i zakwaterowanie, (w przypadku realizacji projektu poza Trójmiastem lub dla osób z poza Trójmiasta),
– opiekę przewodnika turystycznego przygotowanego do realizacji aktywnego programu wycieczki historycznej dla młodzieży.

2. Zainteresowani udziałem w projekcie powinni zgłaszać się mailowo pod adresem podanym na stronie Fundacji Centrum Solidarności. Zgłoszenie musi zawierać wypełniony i odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Fundacji.

3. Nabór na zajęcia Akademii Letniej trwa do 24 czerwca 2016r. O zakwalifikowaniu decyduje Fundacja.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest otrzymanie od Fundacji Centrum Solidarności potwierdzenia zakwalifikowania do projektu. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

4. ZOBOWIĄZANIA:
1. Uczestnicy Akademii Letniej zobowiązują się do:
– obowiązkowego udziału (obecności) we wszystkich zajęciach,
– wypełnienia ankiet ewaluacyjnych Akademii Letniej,
– zrealizowania przynajmniej jednej godz. zajęć z historii i kultury najnowszej w ramach nauczanego przedmiotu (z wykorzystaniem kompetencji zdobytych podczas Akademii) i przekazania ich opisu do Fundacji Centrum Solidarności.

2. Fundacja zobowiązuje się do przygotowania i nieodpłatnego udostępnienia materiałów dydaktycznych i pomocniczych.

5. INNE:
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące projektu umieszczone są na stronie internetowej Fundacji Centrum Solidarności i koordynatora projektu.