Akademia Letnia

Regulamin

 

Projekt Akademia Letnia (2017) – edycja jesienna wchodzi w zakres działalności statutowej Fundacji Centrum Solidarności. Projekt ma charakter kulturalno-oświatowy, jego celem jest krzewienie wiedzy z zakresu najnowszej historii i kultury Polski.

1.. Adresaci projektu:

Akademia Letnia (2017) – edycja jesienna, jest to projekt adresowany do nauczycieli przedmiotów humanistycznych uczących w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – liceach ogólnokształcących i technikach, w szczególności historii i wiedzy o społeczeństwie.
Projekt ma charakter interdyscyplinarnego kursu, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów humanistycznych.

 

2.  Elementem projektu są spotkania realizowane w pięciu blokach tematycznych:

– Życie codzienne  PRL,

– Państwo totalitarne i opór antykomunistyczny,

– Emigracja i kultura niezależna,

– Nauczyciel – uczeń,

– Miasto – nośnik historii.

 

3. Integracyjnym elementem Akademii Letniej (2017) – edycja jesienna jest całodniowa wycieczka historyczna z przewodnikiem po Gdańsku, jako przykład interdyscyplinarnej metody aktywizującej.

 

4. Akademia Letnia (2017) – edycja jesienna trwa 5 dni zgodnie z aktualnym harmonogramem.

 

5. Projekt realizowany jest w dniach: 21.10, 28.10, 04.11, 18.11 oraz 25.11.2017 r.

W odróżnieniu od ubiegłych edycji zajęcia odbywać się będą podczas pięciu (jednodniowych) spotkań.

 

6. Zajęcia są prowadzone w grupach 15-20 osobowych.

 

7. Zajęcia prowadzą wykładowcy akademiccy i doświadczeni nauczyciele zaproszeni przez Fundację Centrum Solidarności, specjaliści z dziedzin: architektura, historia, film, literatura, sztuki wizualne, piosenka, nauka w przestrzeni miejskiej, postawa i komunikacja, impostacja i dykcja, produkcja filmowa i etyka.

 

8. Uczestnicy, którzy ukończą Akademię Letnią (2017) – edycję jesienną otrzymają potwierdzenie uczestnictwa wystawione przez Fundację Centrum Solidarności, po przysłaniu scenariusza zajęć, opartego o wiedzę zdobytą podczas projektu.

 

9. Warunki uczestnictwa:

– Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest wpłacić opłatę wpisową w wysokości 50,00 zł na konto Organizatora, jak również pokryć koszty dojazdu na/z miejsca projektu.

– Organizator projektu zapewnia uczestnikom nieodpłatnie: realizację zajęć w pięciu blokach tematycznych zgodnie z harmonogramem, materiały i pomoce dydaktyczne, wyżywienie (1 przerwę kawową/dziennie, 1 przerwę obiadową/dziennie – w dniu wycieczki po Gdańsku bez przerwy kawowej),

– Organizator projektu zapewnia opiekę przewodnika turystycznego przygotowanego do realizacji aktywnego programu wycieczki historycznej dla młodzieży.

 

10. Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszanie się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Fundacji Centrum Solidarności oraz przesłanie go w formie scanu na podany adres (z odręcznym podpisem).

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 września 2017 r.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Zarząd Fundacji Centrum Solidarności. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest otrzymanie potwierdzenia od przedstawiciela Fundacji Centrum Solidarności.

 

11. Zobowiązania:

Uczestnicy Akademii Letniej (2017) – edycja jesienna zobowiązują się do:

– obowiązkowego udziału we wszystkich zajęciach,

– wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu Akademii Letniej (2017) – edycja jesienna,

– zrealizowania przynajmniej jednej godziny zajęć z historii i kultury najnowszej w ramach nauczanego przedmiotu (z wykorzystaniem kompetencji zdobytych podczas Akademii Letniej (2017) – edycja jesienna) i przekazania jej opisu do Fundacji Centrum Solidarności.

Fundacja Centrum Solidarności zobowiązuje się do przygotowania i nieodpłatnego udostępnienia materiałów dydaktycznych, pomocniczych i wyżywienia (przerwa kawowa i obiadowa).

 

12. Inne:
Wszelkie, szczegółowe informacje dotyczące projektu umieszczone są na stronie internetowej Fundacji Centrum Solidarności i u koordynatora projektu.

 

Zarząd Fundacji Centrum Solidarności