DE.PLan

Warunki uczestnictwa

Przedłużenie rekrutacji uczestników do projektu DE.PLan

Termin nadsyłania Formularzy Zgłoszeniowych dla uczestników z Niemiec został przedłużony do dnia 29 sierpnia 2012 roku.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu DE.PLan nastąpi w dwóch terminach:

 • 3 sierpnia – lista wybranych osób z Polski;
 • 31 sierpnia – lista wybranych osób z Niemiec.

 

Projekt jest skierowany do młodzieży z Niemiec i Polski w wieku 18-23 lat, którzy:

 • są zainteresowani działaniami teatralnymi i mają doświadczenie w tej dziedzinie;
 • władają językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • są kreatywni, otwarci na nowe doświadczenia i zainteresowani tematyką tworzenia teatru.

Maksymalna liczba uczestników: 24 osoby [12 osób z Polski, oraz 12 osób z Niemiec]


REKRUTACJA


Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony internetowej i dostarczyć do siedziby Organizatora najpóźniej do 20 lipca 2012 roku.
Formularz Zgłoszeniowy można:

 • wysłać pocztą na adres: Fundacja Centrum Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855, Gdańsk
 • zrobić skan i wysłać e- mailem na adres: a.karcz@fcs.org.pl
 • wysłać faxem (+48 58 308 42 34)

Wybór Uczestników projektu nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń i zostanie opublikowany 23 lipca 2012 roku na stronie Fundacji.


KOSZTY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Organizator pokrywa następujące koszty:

 • zakwaterowania;
 • wyżywienia;
 • materiałów wykorzystywanych podczas trwania warsztatów oraz produkcji etiud teatralnych;
 • podróż uczestników z Niemiec (bilet II klasy w obie strony do kwoty 70 Euro).

Rozliczenia podróży nastąpi na podstawie oryginałów biletów dostarczonych Organizatorowi.
Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do ubezpieczenia się na czas podróży oraz trwania projektu.
Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu.