Projekt zaPLeCZe

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem projektu „zaPLeCZe” (zwanego dalej Projektem) jest Fundacja Centrum Solidarności  (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000082079, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 583-26-72-089, Regon 19204007.
2. Projekt składa się z dwóch etapów – warsztatów teatralnych (zwanych dalej Warsztatami) oraz festiwalu objazdowego (zwanego dalej Festiwalem).
3. Warsztaty trwają w okresie od 6 do 14 września 2010 roku, natomiast Festiwal od 15 do 21 września 2010.
4. Koordynacja i zarządzanie Projektem odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Uczestnictwo w Projekcie – warunki i zasady

1. W Projekcie może wziąć udział osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która:

 • znajduje się między 18 a 26 rokiem życia;
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo;
 • pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.

2. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym jest nadesłanie lub dostarczenie do siedziby Organizatora wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia – załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.fcs.org.pl. (na podstronie projektu „zaPLeCZe”). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10.08.2010 r. (decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do siedziby Organizatora).
3. Wybór Uczestników projektu nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Wyboru dokonają instruktorzy oraz koordynatorzy Projektu.
4. W Projekcie weźmie udział 30 osób (15 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz 15 osób z Republiki Czeskiej).
5. Ostateczną listę osób, które wezmą udział w Projekcie, Organizator ogłosi dnia 16.08.2010 r. na stronie internetowej Organizatora – www.fcs.org.pl (podstrona projektu „zaPLeCZe”).
6. Rezygnacja z udziału w Projekcie. Uczestnik, który potwierdzi swój udział, może zrezygnować z udziału w Projekcie najpóźniej dnia 30.08.2010 r. W przypadku rezygnacji Uczestnika po 30.08.2010 r., Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów administracyjnych Projektu (tj. 200 zł wpłaconych na konto Organizatora).
7. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
8. Organizator zapewnia Uczestnikom nocleg oraz wyżywienie w trakcie trwania Warsztatów i Festiwalu.
9. Organizator zwraca koszty przejazdu Uczestników (bilety PKP, II klasy – ustalone wcześniej z Organizatorem) z miejsca zamieszkania (na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej) do Gdańska i z powrotem oraz zwrot kosztów przejazdu Uczestników (bilety kolejowe, II klasy – ustalone wcześniej z  Organizatorem) z Pragi bądź Ostrawy do Gdańska i z powrotem.
Rozliczenie podróży nastąpi na podstawie oryginałów biletów dostarczonych Organizatorowi.
10. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubezpieczenia na czas przejazdu oraz trwania Projektu.

§ 3

Zasady i przebieg Projektu

1. Celem Projektu jest upowszechnienie wiedzy o „Solidarności” i promowanie wartości „solidarności” w wymiarze ponadnarodowym. Projekt wpisuje się w obchody 30 rocznicy powstania  ruchu „Solidarność”.
2. Projekt podzielony jest na dwa etapy:
I etap   Warsztaty teatralne m.in. z zakresu improwizacji, gry aktorskiej, tańca, scenografii. W trakcie Warsztatów Uczestnicy pod kierunkiem instruktorów stworzą dwie etiudy warsztatowe nawiązujące do historii „Solidarności” i/lub podejmujące tematykę solidarności jako wartości.
II etap  Festiwal objazdowy. Uczestnicy wezmą udział w Festiwalu objazdowym, w trakcie którego zaprezentują stworzone etiudy warsztatowe. Festiwal objazdowy odwiedzi maksymalnie 5 miejsc w województwie pomorskim.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom Projektu wszelkie materiały potrzebne do stworzenia etiud oraz ich wystawienia w czasie Festiwalu.

§ 4

Licencja

1. Organizator staje się podmiotem pełni praw autorskich (bez wynagrodzenia dla Uczestników) – osobistych i majątkowych (oraz zależnych) do stworzonych etiud teatralnych wraz z oprawą graficzną i artystyczną, zapisem video i dokumentacją fotograficzną (zwanych dalej Efektami Projektu).
2. Organizator posiada wyłączną licencję do korzystania z Efektów Projektu wraz z prawem do udzielenia dalszej sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalania i zwielokrotniania Efektów Projektu w prasie, za pomocą druku, nośnika elektronicznego, technik poligraficznych, fotograficznych, cyfrowych, multimedialnych, audiowizualnych, w tym wprowadzania do pamięci komputera;
 • publikowania na nośnikach reklamy zewnętrznej;
 • rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie na wszelkich nośnikach, w tym banerach reklamowych, VHS, VCD i DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich technik multimedialnych;
 • rozpowszechniania w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Efektów Projektu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

3. Rozpowszechnianie Efektów Projektu może następować:

 • w celu dokonania obróbki komputerowej;
 • w celu promocji Organizatora w związku z Projektem, w szczególności w formie koszulek/T-shirtów, plakatów, wystaw, folderów reklamowych, broszur, ogłoszeń, niezależnie od ich formatu, a także w innych mediach, informacyjnych lub reklamowych;
 • po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, w tym jako część dzieła zbiorowego, oraz w tej formie może być udostępniane w sieciach komputerowych i Internecie.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę czy poczty elektronicznej, z których będą korzystać Uczestnicy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Projekcie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zaplanowanych działań.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika Projektu.
5. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień Regulaminu do Organizatora.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
7. Regulamin zostaje sporządzony w dwóch językach: angielskim i polskim.
8. Do rozpoznawania wszelkich sporów powstałych na tle stosowania niniejszego Regulaminu wskazany będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
9. Postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu stają się ważne po ich publikacji na stronie Organizatora www.fcs.org.pl (na podstronie projektu „zaPLeCZe”).

Załącznik Nr 1