Projekt zaPLeCZe

Warunki uczestnictwa

UCZESTNICY

Projekt jest skierowany do młodzieży z Czech i Polski w wieku 18-26 lat, którzy:

  • mają doświadczenie w zakresie edukacji teatralnej, dramy czy innych działań artystycznych;
  • władają językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
  • są kreatywni, otwarci na nowe doświadczenia i zainteresowani tematyką tworzenia teatru.

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób


REKRUTACJA

Osoby zainteresowane powinny wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony  internetowej i dostarczyć do siedziby Organizatora najpóźniej 20 sierpnia 2010 r.
Formularz Zgłoszeniowy można:

  • wysłać pocztą na adres: Fundacja Centrum Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855, Gdańsk
  • zrobić skan i wysłać e-mailem na adres: a.karcz@fcs.org.pl
  • wysłać faxem (+ 48 58 308 42 34)

Wybór Uczestników projektu nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń i zostanie opublikowany 22 sierpnia na stronie Fundacji.


KOSZTY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Organizator pokrywa następujące koszty:

  • zakwaterowania;
  • wyżywienia;
  • materiałów wykorzystanych podczas trwania warsztatów oraz produkcji etiud teatralnych;
  • podróży (bilety PKP, II klasy – ustalone wcześniej z Organizatorem) z miejsca zamieszkania (na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej) do Gdańska i z powrotem oraz zwrot kosztów przejazdu Uczestników (bilety kolejowe, II klasy – ustalone wcześniej z  Organizatorem) z Pragi bądź Ostrawy do Gdańska i z powrotem.

Rozliczenie podróży nastąpi na podstawie oryginałów biletów dostarczonych Organizatorowi.

Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do ubezpieczenia się na czas podróży oraz trwania projektu. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu.