Stoczniowy Warsztat Kulturalno – Oświatowy

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem projektu „Stoczniowy Warsztat Kulturalno – Oświatowy” (zwanego dalej Projektem) jest Fundacja Centrum Solidarności (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000082079, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 583-26-72-089, Regon 19204007.
 2. Projekt składa się z dwóch etapów – warsztatów tanecznych oraz projektowania ubioru (zwanych dalej Warsztatami) oraz tanecznej imprezy finałowej (zwanej dalej Finałem).
 3. Warsztaty oraz Finał odbywają się dnia 14 sierpnia 2011 roku.
 4. Koordynacja i zarządzanie Projektem odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Uczestnictwo w Projekcie – warunki i zasady

 1. W Warsztatach może wziąć udział osoba (zwana dalej Uczestnikiem Warsztatów), która:
  • znajduje się między 16 a 24 rokiem życia;
  • zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo;
  • pomyślnie przejdzie proces rekrutacji;
  • dostarczyła organizatorowi pisemną zgodę prawnego opiekuna do udziału w Projekcie (tylko osoby niepełnoletnie; załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zapewni sobie opiekę na czas dojazdu na miejsce Projektu oraz powrót;
 2. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym jest nadesłanie lub dostarczenie do siedziby Organizatora wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia – załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.fcs.org.pl (na podstronie projektu „Stoczniowy Warsztat Kulturalno – Oświatowy). Termin przyjmowanych zgłoszeń upływa 5.08.2011 r. (decyduje data wpływu Zgłoszenia do siedziby Organizatora).
 3. Wybór Uczestników Warsztatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Wyboru dokonają instruktorzy oraz koordynatorzy Projektu.
 4. W Warsztatach weźmie udział 30 osób (15 osób w warsztatach tanecznych, 15 w warsztatach projektowania ubioru).
 5. Ostateczną listę osób, które wezmą udział w Warsztatach, Organizator ogłosi dnia 8.08.2011 r. na stronie internetowej Organizatora – www.fcs.org.pl (podstrona projektu „Stoczniowy Warsztat Kulturalno – Oświatowy).
 6. Uczestnik, który potwierdzi swój udział, może zrezygnować z udziału w Warsztatach najpóźniej do dnia 10.08.2011 r.
 7. Organizator zapewnia Uczestnikom Warsztatów wyżywienie w trakcie trwania Warsztatów.
 8. Uczestnik Warsztatów jest zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdu oraz ubezpieczenia na czas przejazdu oraz trwania Projektu.

§3 Zasady i przebieg Projektu

 1. Celem Projektu jest upowszechnienie wiedzy o najnowszej historii Polski, a w szczególności strajków w sierpniu 1980 r., a także inspiracja młodzieży do czerpania z dorobku kulturalnego okresu PRL-u.
 2. Projekt podzielony jest na dwa etapy:
  • I etap: Warsztaty – Warsztaty rozpoczną się od wprowadzenia historycznego odbywającego się na terenie byłej Stoczni Gdańskiej w którym udział wezmą wszyscy Uczestnicy Warsztatów. Następnie zostaną oni podzieleni na dwie grupy – taneczną oraz projektowania, stylizacji oraz historii ubioru.
  • II etap: Finał Projektu – Początkiem finału będzie prezentacja dokonań Uczestników Warsztatów w formie pokazu tanecznego oraz pokazu mody. Następnie rozpocznie się zabawa taneczna, będąca swoistym świętowaniem z okazji rocznicy strajków sierpniowych.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom Warsztatów wszelkie materiały potrzebne do Warsztatów oraz prezentacji w trakcie Finału.

§4 Licencja

 1. Organizator staje się podmiotem pełni praw autorskich (bez wynagrodzenia dla Uczestników Warsztatów) – osobistych i majątkowych (oraz zależnych) do stworzonych ubiorów oraz ich stylizacji wraz z oprawą graficzną i artystyczną, zapisem video i dokumentacją fotograficzną (zwanych dalej Efektami Warsztatów).
 2. Organizator posiada wyłączną licencję do korzystania z Efektów Projektu wraz z prawem do udzielania dalszej sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania i zwielokrotniania Efektów Warsztatów w prasie, za pomocą druku, nośnika elektronicznego, technik poligraficznych, fotograficznych, cyfrowych, multimedialnych, audiowizualnych, w tym wprowadzenia do pamięci komputera;
  • publikowania na nośnikach reklamy zewnętrznej;
  • rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie na wszelkich nośnikach, w tym banerach reklamowych, VHS, VCD, DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich technik multimedialnych;
  • rozpowszechniania w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Efektów Warsztatów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 3. Rozpowszechnianie Efektów Warsztatów może następować:
  • w celu dokonania obróbki komputerowej;
  • w celu promocji Organizatora w związku z Projektem, w szczególności w formie koszulek/T-shirtów, plakatów, wystaw, folderów reklamowych, broszur, ogłoszeń, niezależnie od ich formatu, a także w innych mediach, informacyjnych lub reklamowych;
  • po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, w tym jako część dzieła zbiorowego, oraz w tej formie może być udostępniane w sieciach komputerowych i Internecie.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę czy pocztę elektroniczną, z których będą korzystać Uczestnicy Warsztatów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników Warsztatów nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Projekcie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz zakresu zaplanowanych działań.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika Warsztatów.
 5. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień Regulaminu do Organizatora.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 7. Do rozpoznawania wszelkich sporów powstałych na tle stosowania niniejszego Regulaminu wskazany będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. Postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu stają się ważne po ich publikacji na stronie Organizatora www.fcs.org.pl (na podstronie projektu „Stoczniowy Warsztat Kulturalno – Oświatowy”).