Tu stocznia

Autorzy tekstów

Andrzej Czerski – magister inżynier budowy okrętów, kierownik Zespołu Drgań i Akustyki, specjalista ISO
Urodził się w rodzinie inteligenckiej w Grudziądzu. Tam ukończył liceum ogólnokształcące, a w 1969 r. Politechnikę Gdańską. W tym samym roku jako stypendysta rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej na wydziale K-2 na pochylni. Od 1973 r. pracował w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym oraz współtworzył Zespół Drgań i Akustyki. Do końca swej pracy pełnił w biurze projektowym różne funkcje kierownicze, organizacyjne i ekonomiczno-administracyjne. Wziął udział w strajku w 1970 r., a w 1980 r. współpracował z Alojzym Szablewskim w Komitecie Założycielskim NSZZ Solidarność. Za działalność związkową został zdjęty z funkcji kierownika Zespołu Drgań i Akustyki, a w 1984 r. został na krótko aresztowany.

Andrzej Ditrich – architekt i historyk
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od ukończenia studiów pracuje zawodowo. Prywatnie jest aktywnym działaczem Sekcji Historyczno-Eksploracyjnej Towarzystwa Przyjaciół Sopotu i Fundacji „Invenire-Salvum”. Interesuje się tematami związanymi z fortyfikacjami XX w. oraz historią uzbrojenia. Prowadzi kwerendy w polskich i zagranicznych archiwach oraz bibliotekach. Inwentaryzuje pozostałości infrastruktury militarnej w rejonie Zatoki Gdańskiej. Publikuje artykuły na łamach czasopism: „Odkrywca”, „Focus-Historia”, „4 Historie”. Współpracuje z portalem Wirtualna Polska, występując w programie „Enigma”. Jest kolekcjonerem archiwaliów oraz fotografii.

Andrzej Jacek Januszajtis – docent, emerytowany pracownik Politechniki Gdańskiej (dyrektor Instytutu Fizyki PG i dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), pasjonat i znawca historii Gdańska
Z Lublina do Gdańska przyjechał po maturze, w 1948 i rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Aktywnie uczestniczy w ratowaniu i przywracaniu utraconych gdańskich zabytków oraz pielęgnowaniu tradycji. Doprowadził m.in. do odbudowy zegara astronomicznego z 1470 w kościele Mariackim i powrotu carillonu na wieżę kościoła św. Katarzyny. Jako uznany autorytet opiniuje zachodzące zmiany w Gdańsku np. w architekturze miasta. W latach 1990-1994 przewodniczący Rady Miasta. Współautor programu rozwoju miasta i regionu. Od 2002 jest Honorowym Obywatelem Miasta Gdańska. Jest przewodniczącym zarządu stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”.

Basil Kerski – dziennikarz, politolog i eseista
Studiował politologię i slawistykę w Berlinie. Od1998 roku jest redaktorem naczelnym Magazynu Polsko-Niemieckiego „DIALOG”. Pracował m.in. w Instytucie Badawczym Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej i w Bundestagu. Autor i redaktor wielu książek. Promotor kultury polskiej za granicą. Od 2011 r. dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

Grzegorz Klaman – artysta sztuk wizualnych, rzeźbiarz, performer, pedagog, kurator i animator życia kulturalnego, aktywista, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Urodził się w Nowym Targu. W 1980 r. ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1980- 1985 studiował na Wydziale Rzeźby gdańskiej PWSSP. Od 1984 r. prowadził Galerię Rotacyjną w różnych miejscach Gdańska (Baraki, cypel Wyspy Spichrzów). Od 1985 r. pracuje jako pedagog w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Intermedialną, obecnie jako profesor zwyczajny. Założyciel i lider Galerii Wyspa (od 1985 r.), współautor koncepcji Otwartego Atelier (1992 r.) i Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” (1998 r.) w dawnej Łaźni Miejskiej oraz prezes Fundacji Wyspa Progress (1994 r.). Założył i prowadzi Instytut Sztuki Wyspa razem z Anetą Szyłak (2004 r.) na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.

Danuta Kobzdej – romanistka, prezes Fundacji Centrum Solidarności
W latach 2000-2008 dyrektor wystawy „Drogi do Wolności”. Od 2007 r. pełni funkcję prezesa Fundacji Centrum Solidarności. Od 2009 r. jest pracownikiem Europejskiego Centrum Solidarności, najpierw jako dyrektor ds. wystawienniczych, a następnie główny specjalista. Zrealizowała ponad 350 wystaw na całym świecie. Jest autorką wielu projektów edukacyjnych, publikacji albumowej „Obrazki z historii” i książki dla dzieci „Przygoda z historią”. Za działalność edukacyjną została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Janusz Stanisław Lipiński – inżynier i pracownik naukowo-badawczy, rzeczoznawca majątkowy, doradca rynku nieruchomości, specjalizuje się w procesach deweloperskich kształtujących rozwój miasta współczesnego W 1976 r. ukończył Politechnikę Warszawską. Brał udział w procesach Rosji i krajach bałtyckich, współtworząc pierwszy w Polsce instytucjonalny fundusz inwestycyjny nieruchomości w grupie funduszy Pioneer (1997-1998 r.). W firmie Tishman Speyer Properties (1998-2000 r.) zajmował się projektem „Nowe Miasto” w Krakowie, od 2000 r. zaangażowany jest w rewitalizację terenów postoczniowych w Gdańsku w ramach projektu „Młode Miasto”. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości, wiceprezes zarządu Europejskiego Instytutu Nieruchomości, członek TUP (Towarzystwo Urbanistów Polskich – O/Gdańsk), członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Jest autorem licznych artykułów i publikacji.

Jerzy Litwin – doktor inżynier, sędzia krajowy i międzynarodowy modelarstwa okrętowego, dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku
Urodził się w Grodnie, od czerwca 1945 r. mieszka w Gdańsku. Do 1974 r. był instruktorem i kierownikiem pracowni modelarstwa okrętowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdańsku – Wrzeszczu. W 1972 r. ukończył studia w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku został pracownikiem merytorycznym Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, w którym organizował Dział Historii Budownictwa Okrętowego. W 1988 r. przeszedł do Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku. Współpracował z Wydawnictwem Morskim, pisząc recenzje maszynopisów propozycji wydawniczych, wykonując rysunki jachtów i statków do publikacji innych autorów. W 1989 r. został dyrektorem Wydawnictwa Morskiego i sprawował tę funkcję przez rok. W listopadzie 1990 r. obronił przewód doktorski w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie i powrócił do pracy w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków, w którym zajmował się ochroną nadmorskiego dziedzictwa techniki i kultury. W 1991 r. został nominowany na stanowisko wicedyrektora do spraw merytorycznych w Centralnym Muzeum Morskim, a w 2001 r. został dyrektorem tej instytucji. Opracował plany dalszej modernizacji i przebudowy muzeum i jego oddziałów. Rozwinął współpracę z muzeami i instytucjami zagranicznymi, zmodernizował wystawy stałe w obiektach CMM. Wydał osiem książek, opublikował ponad 240 artykułów, w tym ponad 50 za granicą. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem św. Wojciecha, medalem srebrnym Zasłużony Kulturze – Gloria Artis i wieloma innymi.

Piotr Lorens – dr habilitowany, architekt urbanista, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
Absolwent Politechniki Gdańskiej, gdzie przygotował także swoją rozprawę doktorską na temat rewitalizacji frontów wodnych miast portowych. W latach 1996-1997 przebywał w Massachusetts Institute of Technology w USA, gdzie w ramach stypendium Fulbrighta odbył studia podyplomowe. W latach 1994-2006 był zaangażowany w planowanie rozwoju terenów postoczniowych w Gdańsku. W ramach tych prac wykonywał – w zespole prof. M. Kochanowskiego – pierwsze studia urbanistyczne na temat kształtowania przestrzeni Młodego Miasta. Był również organizatorem licznych konferencji i warsztatów związanych z przyszłością tych terenów. Jest także członkiem władz Towarzystwa Urbanistów Polskich (w tym – przez 9 lat pełnił funkcję prezesa Oddziału Gdańsk TUP) oraz International Society of City and Regional Planners ISOCARP (od 2011 r. – wiceprezydent stowarzyszenia). Obecnie kieruje także Zespołem ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Roman Sebastyański – urb-artysta. W latach 80. współzałożyciel i aktywny uczestnik Trójmiejskiej Sceny Alternatywnej, która przyczyniła się do przełamania państwowego monopolu na kulturę muzyczną w Polsce (Ludowej).
W latach 90. współtwórca kompleksowej koncepcji rozwoju historycznego Śródmieścia Gdańska, wraz ze specjalistami z Rotterdamu i Politechniki Gdańskiej oraz wielu lokalnych środowisk społecznych i biznesowych, która uwzględniała urbanistyczny potencjał części terenów postoczniowych. Inicjator powstania Kolonii Artystów w Stoczni Gdańskiej w 2002 r., która przyczyniła się do zmiany społecznej percepcji tych terenów, w tym przede wszystkim w zakresie poszanowania dziedzictwa kultury przemysłowej. Obecnie bada partycypacyjne metody planowania urbanistycznego w ramach doktoratu na University of the West of Scotland w Glasgow, które mogą wspomóc społeczne procesy budowy alternatywnej wizji rewitalizacji dawnych terenów Stoczni Gdańskiej.

Aleksandra Sielicka – konserwator
Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku ochrona dóbr kultury, specjalizacja konserwatorstwo, który ukończyła broniąc pracy magisterskiej na temat: „Gdańska hala targowa – historia i problematyka konserwatorska”. Od 2009 r. słuchaczka studiów doktoranckich historii na Uniwersytecie Gdańskim, w trakcie których zajmuje się problematyką XIX-wiecznej architektury stoczniowej Gdańska. Od kilku lat pracuje w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Mateusz Smolana – historyk archiwista
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską z tematu przedsierpniowej opozycji demokratycznej pod kierunkiem prof. Barbary Okoniewskiej obronił w 2002 r. W latach 2004-2010 związany zawodowo z historycznym Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Był odpowiedzialny m.in. za digitalizację zbiorów i utworzenie Cyfrowego Archiwum Solidarności. Od 2010 r. do chwili obecnej pełnomocnik ds. Sali BHP. Współtwórca wystaw w zakresie scenariusza i aranżacji: „Solidarność – siła jedności”, „1981–1983. Rzecz o stanie wojennym”, „Historia plakatu zjazdowego NSZZ Solidarność” oraz „Jest jedna Solidarność”. Uczestnik posiedzeń Rady Interesariuszy dla Młodego Miasta Gdańska.

Barbara Szczepuła – dziennikarka, reportażystka
Autorka książek: „Przystanek Politechnika”, „Kod Heweliusza”, „Dziadek w Wehrmachcie”, „Długa podróż poślubna”, „Rajski ogród”. Odnalazła nieznane wiersze Zbigniewa Herberta i napisała reportaż o jego młodzieńczej miłości. W przygotowaniu biografia Aliny Pienkowskiej „Miłość w cieniu polityki”. Od lat pracuje w „Dzienniku Bałtyckim”.

Aneta Szyłak – kurator i krytyk sztuki
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Pucku, organizując wystawy sztuki współczesnej w salach Muzeum Ziemi Puckiej. W 1995 r. współtworzyła podwaliny Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, do którego założenia doprowadziła w 1998 r. i którym kierowała do 2001 r. Do końca 2003 r. pracowała jako niezależny kurator w Nowym Jorku. Kurator głośnych wystaw, takich jak „Architectures of Gender” w Sculpture Center w Nowym Jorku, „Palimpsest Muzeum” I Biennale Sztuki w Łodzi, „Na Okrągło 1989-2009“ we Wrocławiu,  zbiorowego projektu „You won’t Feel a Thing” w Dresden, „Chosen” (z Galit Eilat) w Digital Art Lab w Holon w Izraelu czy „Estrangement” (z Hiwa K) w The Showroom w Londynie. Obecnie dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych ALTERNATIVA oraz wiceprezes Fundacji Wyspa Progress. Redaktorka i współredaktorka wielu książek z dziedziny sztuki współczesnej. Stypendystka m.in. Uniwersytetu Kopenhaskiego, Fundacji Kościuszkowskiej i British Council. Pisze doktorat na Goldsmiths University of London oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim.

Andrzej Trzeciak – historyk i historyk sztuki
Pracował w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Od 2006 r. pełnił funkcję kierownika Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim i Pomorskiego Ośrodka Kontaktów z Polonią. Realizował projekty edukacyjne, kulturalne i naukowe. Zajmował się rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego w Waplewie Wielkim. Obecnie kustosz w Europejskim Centrum Solidarności. Zajmuje się m.in. historią Stoczni Gdańskiej oraz zagadnieniami związanymi z przestrzenią postoczniową.

Mieczysław Wasiewicz – działacz kultury fizycznej i sportu, dziennikarz, autor licznych publikacji o tematyce sportowej
Pochodzi z Kresów Wschodnich. Jako młody chłopiec w 1946 r. został przesiedlony wraz z rodziną do Przemyśla, gdzie rozpoczął naukę i treningi w Harcerskim Klubie Sportowym „CZUWAJ”. Po ukończeniu szkoły średniej przeprowadził się do Gdańska i w 1952 r. podjął pracę w Stoczni Gdańskiej. Założyciel sekcji siatkówki w stoczniowym klubie sportowym, trener i wychowawca młodzieży. Obecnie na emeryturze.

Marcin Westphal – archiwista, muzealnik
Ukończył historię ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Gdańskim. Wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Gdańsku. Od 2008 r. zatrudniony w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Obecnie pełni tam funkcję Kierownika Działu Wystawienniczego. Współautor wystawy plenerowej: „Westerplatte. Kurort – Bastion – Symbol”, otwartej 1 września 2009 r. na Westerplatte. Autor i współautor publikacji z dziedziny archiwistyki, historii wojskowości, planowania wojennego, budownictwa obronnego i okrętowego. W sferze jego zainteresowań znajdują się: wojskowe planowanie operacyjne, działania wojenne na morzach i oceanach w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiej broni podwodnej.